khách hàng là tài sản lớn của bất kỳ một doanh nghiệp nào, hơn ai hết chúng tôi thuấ hiểu và sẽ hành động bằng những việc làm thiết thực để đảm bào quyền lợi của khách hàng.

Những hành động cụ thể: